Noodpakket 2.0

Afgelopen week heeft het kabinet verdergaande financiële ondersteuning aangekondigd vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus voor ondernemers en werkenden. Met het Noodpakket 2.0 worden diverse maatregelen uit het eerste noodpakket verlengd. Ook worden verschillende voorwaarden aangepast om ruimte te geven aan het aanpassingsvermogen van de economie.

Naast de wijzigingen en verlenging van de NOW-regeling, uiteengezet in ons vorige topic, worden ook de Tozo-regeling, de TOGS en het uitstel van betaling van belastingschulden verlengd. We hebben de belangrijkste wijzigingen en verlengingen voor u op een rijtje gezet.

Tozo 2-regeling
De huidige Tozo-regeling, bedoeld om het inkomen van zelfstandige ondernemers aan te vullen tot het sociaal minimum, loopt nog tot en met 31 mei 2020. Omdat nog steeds veel ondernemers inkomsten derven wordt de Tozo-regeling met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus.

Het grootste verschil tussen de huidige Tozo-regeling en de nieuwe Tozo 2-regeling is dat de nieuwe regeling een partnerinkomenstoets zal bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Om een snelle uitvoering te waarborgen zal bij een aanvraag voor Tozo 2 een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

Naast de ondersteuning voor levensonderhoud kunnen ondernemers ook nog steeds een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal € 10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Tozo 2 aanvragen bij uw woongemeente. Heeft u al wel een Tozo 1-uitkering, dan kunt u een verkorte aanvraag indienen zodra uw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is de vervanger van de huidige TOGS-regeling. Onder de huidige TOGS-regeling kunnen MKB ondernemers, met maximaal 250 werknemers, in getroffen sectoren een eenmalige belastingvrije gift van € 4.000 aanvragen. Het aanvragen van de huidige regeling kan nog tot 26 juni.

Vanaf half juni zal het ook mogelijk moeten zijn om de nieuwe TVL aan te vragen. Bedrijven krijgen onder de nieuwe regeling afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor drie maanden. De regeling is toegankelijk voor dezelfde sectoren die voor de huidige TOGS in aanmerking komen en een omzetverlies hebben van minimaal 30%.

De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt. Over hoe de hoogte van de tegemoetkoming bepaald wordt is nog niets bekend.

Uitstel van betaling van belastingschulden
Het kabinet verlengt de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden van 19 juni tot 1 september 2020. De regeling blijft bestaan uit de ‘’eenvoudige procedure’’ voor 3 maanden uitstel van betaling en de ‘’bewerkelijke procedure’’ voor langer dan 3 maanden uitstel. Voor de procedure om langer dan 3 maanden uitstel van betaling te verzoeken, zijn nog maar eens aanvullende eisen gesteld. De ondernemer dient bij de aanvraag aanvullend te verklaren dat er geen dividend en bonussen uitgekeerd zullen worden en dat ze geen eigen aandelen zal inkopen.

Het lijkt er op dat de verlenging van de periode geen echte positieve gevolgen heeft voor ondernemers die al uitstel hebben aangevraagd. Zij behouden slechts uitstel van betaling tot 3 maanden vanaf het moment waarop verzocht is om uitstel van betaling. De vraag is nog of na afloop van de 3 maanden de bewerkelijke procedure de enige manier is om verder uitstel te verkrijgen. In de Kamerbrief wordt aangehaald dat bij een aflopend uitstel gekeken zal worden naar een passende betalingsregeling. Of dit ook geldt voor ondernemers die 3 maanden uitstel hebben verkregen is nog onduidelijk.

Het noodpakket 2.0 zal de komende tijd verder worden uitgewerkt. Wij volgen de ontwikkeling nauwlettend, en zullen u hierover blijven informeren. Mochten er naar aanleiding van dit topic al vragen zijn, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Gepubliceerd: 27 mei 2020