TVL over het tweede kwartaal van 2021 vanaf medio juni aan te vragen

Vanaf de tweede helft van juni is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het tweede kwartaal van 2021 aan te vragen. De TVL is een tegemoetkoming voor ondernemingen die ten gevolge van de coronacrisis minimaal 30% omzetverlies hebben in het tweede kwartaal van 2021. Tevens moet de onderneming in deze periode minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben. Nieuw in deze regeling is dat de ondernemer een keuzemogelijkheid krijgt voor de referentieperiode.

De hoogte van de TVL is afhankelijk van het omzetverlies en de branche waartoe de onderneming behoort. Voor de vaste lasten wordt namelijk uitgegaan van een branchegemiddelde in plaats van de daadwerkelijke vaste lasten. Dit gemiddelde is door de overheid vastgesteld op basis van informatie van de Kamer van Koophandel en varieert tussen de 4% en 43%. Van deze forfaitaire vaste lasten wordt in totaal 100% vergoed. Voorheen was dit 85%. De maximale subsidiebijdrage voor MKB-bedrijven bedraagt € 550.000 en € 600.000 voor niet-MKB bedrijven.

Om voor TVL in aanmerking te komen dient de onderneming financieel gezond te zijn. Dat houdt in dat er bij het bedrijf vanaf 31 december 2019 geen sprake is van een faillissement of van een aanvraag om uitstel van betaling bij de rechtbank. Daarnaast moet de onderneming minimaal één fysieke vestiging in Nederland hebben, anders dan het privéadres van de ondernemer.

Keuze referentieperiode
Bij de vorige TVL-regelingen werd als referentieperiode hetzelfde kwartaal van 2019 aangehouden. Omdat voor veel ondernemers de omzet in deze referentieperiode te laag was, hadden zij geen recht op TVL. Om deze referentieproblematiek te beperken, wordt aan alle ondernemers een keuzemogelijkheid gegeven voor de referentieomzet. Alle ondernemers mogen als referentieomzet de omzet van het tweede kwartaal 2019, of de omzet van het derde kwartaal 2020 aannemen.

De keuzemogelijkheid was eerder al gepresenteerd in de afzonderlijke regeling voor starters. Omdat alle ondernemers een keuzemogelijkheid krijgen, komt de Startersregeling te vervallen. Starters die aanspraak op deze regeling konden maken, kunnen nu immers aanspraak maken op de reguliere TVL.

Voorschot
Wanneer uw aanvraag door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo) wordt goedgekeurd, ontvangt u een voorschot van 80%. Na afloop van het kwartaal wordt u verzocht om de definitieve omzet door te geven. Als u op basis van deze definitieve omzetcijfers recht hebt op de volledige TVL, ontvangt u de resterende 20%. Mocht het totaalbedrag aan TVL groter zijn dan € 125.000, wordt u verzocht om aanvullende informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsverklaring.

Afwijkende bedrijfsactiviteiten
Zoals aangegeven wordt het percentage vaste lasten gebaseerd op basis van de bedrijfsactiviteiten. Daarvoor wordt gekeken naar de hoofdactiviteit waarmee de onderneming op 15 maart 2020 stond ingeschreven bij de KvK. Het kan zijn dat deze omschrijving afwijkt van uw daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. In dat geval kan het zijn dat een lager percentage vaste lasten wordt aangehouden en dat u minder steun ontvangt dan waarop u daadwerkelijk recht zou hebben. In dat geval bestaat een bezwaarmogelijkheid tegen de TVL. Daarvoor dient eerst een aanvraag te worden ingediend. Pas nadat de aanvraag is goedgekeurd, kan een bezwaarprocedure worden opgestart.

eHerkenning
Voor IB-ondernemers (eenmanszaken, Vennootschap onder Firma) is het meestal mogelijk om de TVL aan te vragen met de Digi-D van de ondernemer. In enkele gevallen en bij rechtspersonen (BV’s, NV’s) is dit niet mogelijk. Daarvoor dient ingelogd te worden met eHerkenning. Dat is een veilige identificatiemethode die door diverse overheidssites wordt ondersteund en bestaat uit een aantal beveiligingsniveaus. Bij de vorige TVL-aanvragen was het laagste beveiligingsniveau (niveau 1) voldoende om de TVL aan te vragen. Dat is sinds april niet meer mogelijk en om de TVL aan te vragen met eHerkenning niveau 1, maar is niveau 3 noodzakelijk. U kunt niveau 1 upgraden naar niveau 3 via de website van uw eHerkenning-provider. Bent u nog niet in het bezit van eHerkenning, dan kunt u dit aanvragen via een aantal providers. Via deze link vindt u een stappenplan voor het aanvragen van eHerkenning.

Grote ondernemingen
Ook grote ondernemingen kunnen een aanvraag indienen voor de TVL. Van een grote onderneming is sprake wanneer een onderneming of groep verbonden ondernemingen meer dan 25o fte in dienst heeft, een netto-omzet van meer dan € 50 miljoen behaalt en een balanstotaal van minimaal € 43 miljoen heeft. Naast de reguliere voorwaarden gelden voor de grote ondernemingen nog enkele aanvullende voorwaarden.

Verwacht u in aanmerking te komen voor de TVL en heeft u hulp hierbij nodig? Of wilt u meer informatie hebben over de TVL? Stuur dan een mail naar j.welzen@baat.nl.