Definitieve vaststelling subsidie NOW

Definitieve vaststelling subsidie NOW: kom in actie en laat ons vóór 8 juli a.s. weten of u gebruik maakt van NOW 1.0 of NOW 2.0!

Maakt u gebruik van NOW 1.0 of NOW 2.0? Houd dan rekening met de termijnen voor de definitieve aanvraag en schakel onze hulp tijdig in. In veel gevallen is hulp van een accountant nodig voor het vaststellen van de definitieve omzetdaling of het afgeven van een accountantsverklaring dan wel een deskundigenverklaring.

Definitieve vaststelling NOW 1.0 en/of NOW 2.0
Indien het UWV uw aanvraag voor NOW 1.0 (of straks voor 2.0) heeft toegewezen, dan bekent dit dat u van UWV een voorschot heeft ontvangen. De exacte subsidie dient nog te worden vastgesteld, hetgeen u kunt laten doen door wederom een aanvraag hiertoe in te dienen. Voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van de subsidie dient u de gerealiseerde omzetdaling over de gekozen omzetperiode te berekenen. Deze informatie dient samen met het aanvraagformulier voor de definitieve vaststelling van de subsidie tijdig ingediend te worden bij het UWV.

Afhankelijk van de hoogte van subsidie die u heeft ontvangen kan voor het aanvragen van de definitieve subsidie een accountantsverklaring vereist zijn of een verklaring van een deskundige derde.

Een accountantsverklaring is verplicht bij:

  • een voorschot van € 100.000 of meer;
  • vaststelling van de subsidie op een bedrag van € 125.000 of meer;
  • berekening van de omzetdaling binnen een concern op de omzetdaling van het onderdeel van het concern dat de subsidie aanvraagt in afwijking van de hoofdregel dat de omzetdaling op concernniveau bepaald wordt;

De bedragen die als drempel gelden voor de verplichte accountantsverklaring worden vastgesteld op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep.

Komt u niet aan deze grens voor de verplichte accountantsverklaring, dan moet een verklaring van een deskundige derde worden overlegd indien u een voorschot van € 20.000 of meer heeft ontvangen, dan wel de subsidie bij de vaststelling wordt bepaald op tenminste € 25.000. Ook deze bedragen worden vastgesteld op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep.
Met de verklaring van de deskundige derde (door middel van een formulier op te stellen) wordt de opgegeven omzetdaling bevestigd.

Blijft u ook beneden deze grenzen, dan is een definitieve opgave van de omzetdaling voldoende.

Aanvraagtermijn start op 7 oktober 2020
De aanvraagtermijn voor definitieve vaststelling van de subsidie NOW 1.0 is 24 weken met ingang van 7 oktober 2020. Indien een accountantsverklaring moet worden overlegd, geldt een aanvraagtermijn van 38 weken vanaf 7 oktober 2020.
De termijn voor definitieve vaststelling van NOW 2.0 gaat open ná 15 november 2020.

Hulp nodig van uw accountant?
Wij staan u graag bij en kunnen voor u de verklaring voor de definitieve omzetdaling, de deskundigenverklaring of de accountantsverklaring verzorgen.

Hulp van Baat gewenst bij de aanvraag van de definitieve vaststelling van de subsidie NOW 1.0 en/of NOW 2.0? En wilt u er zeker van zijn uw aanvraag straks op tijd te kunnen doen:
schakel ons tijdig, doch uiterlijk vóór 8 juli 2020 in middels een reply aan now@baat.nl.

NB! Stuur als bijlage mee de subsidiebeschikking NOW 1.0!
En vervolgens ook NOW 2.0 zodra deze binnen is.

Tot slot vermelden we eveneens dat ons NOW-team u ook behulpzaam kan zijn bij het aanvragen van een voorschot op de subsidie NOW 2.0 per 6 juli a.s. Neem contact op via now@baat.nl.

Gepubliceerd: 29 juni 2020