Versoepelingen betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege corona

Ondernemingen met belastingschulden die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis, zijn met ingang van 1 oktober begonnen met het terugbetalen van deze schulden. Het kabinet wil meer doen om bedrijven met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom zijn een aantal structurele aanpassingen gedaan in het beleid over betalingsregelingen van de Belastingdienst.

Betalingsregeling coronaschulden

Bedrijven hadden in de coronacrisis de mogelijkheid om tot uiterlijk 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor diverse belastingschulden. Deze coronaschulden moesten met ingang van 1 oktober 2022 in maximaal 60 maanden worden terugbetaald. De Belastingdienst heeft de ondernemingen afgelopen zomer geïnformeerd over deze terugbetalingsverplichting.

Versoepelingen betalingsregeling

Inmiddels heeft het Kabinet besloten om de aangeboden betalingsregeling flexibeler te maken. Zo wil het Kabinet tegemoetkomen aan problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschulden. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan een bedrijf vragen om:

 • Een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen;
 • Betaling per kwartaal in plaats van betaling per maand;
 • Aflossing in maximaal 7 jaar (84 maanden) in plaats van 5 jaar (60 maanden).

Betaalpauze

Ondernemingen kunnen aan de Belastingdienst verzoeken om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen. Daarvoor moeten zij vanaf 1 april 2022 steeds aan nieuwe betaalverplichtingen hebben voldaan, of daarvoor is uitstel van betaling verleend. Om een betaalpauze te ontvangen, moet de onderneming schriftelijk motiveren waarom voor een korte periode betalingsproblemen worden verwacht.

Nadat de betaalpauze wordt toegekend, stuurt de Belastingdienst een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldata. Daarbij blijft de einddatum ongewijzigd (1 oktober 2027), waardoor de termijnbedragen hoger worden. Ook wordt de berekende invorderingsrente verhoogd.

Betaling per kwartaal

Ook voor een kwartaalbetaling in plaats van betaling per maand moeten bedrijven vanaf 1 april aan alle nieuwe betalingsverplichtingen hebben voldaan. Tevens dient schriftelijk gemotiveerd te worden waarom de onderneming betaling per kwartaal wenst. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een onderneming een sterk fluctuerende omzet heeft vanwege seizoensinvloeden.

Als de Belastingdienst de kwartaalbetalingen toestaat, is de uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betaaltermijn: de laatste dag van het lopende kwartaal waarin het verzoek is ingediend. Daarbij worden de termijnbedragen hoger en is meer invorderingsrente verschuldigd. De einddatum van de betalingsregeling blijft ongewijzigd.

Verlenging betalingsregeling

De Belastingdienst biedt bedrijven de mogelijkheid om de openstaande belastingschulden in maximaal 7 jaar terug te betalen in plaats van in maximaal 5 jaar. Daarvoor moet de onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De belastingschuld door het bijzonder uitstel is minimaal € 10.000;
 • Vanaf 1 april is steeds aan de nieuwe betalingsverplichtingen voldaan;
 • De onderneming heeft geen openstaande belastingschulden die op of vóór 12 maart 2020 betaald hadden moeten zijn waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling was verleend.

Als wordt voldaan aan de voorwaarden, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend. Daarbij dienen onderstaande bijlagen gevoegd te worden:

 • Een schriftelijke motivering waarom de onderneming de betalingsregeling wenst te verlengen en zij maakt aannemelijk dat de schuld niet in 5 jaar, maar wel in 7 jaar kan worden afbetaald;
 • Een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van het verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat de nieuwe, lagere termijnbedragen wel betaald kunnen worden;
 • Indien de belastingschuld minimaal € 50.000 bedraagt:
  • de jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren; en
  • een verklaring derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat geen aanwijzingen zijn dat de onderneming niet levensvatbaar.

Wanneer de betaaltermijn wordt verlengd, worden de termijnbedragen lager. Wel wordt de invorderingsrente hoger, omdat de looptijd wordt verlengd tot 1 oktober 2029.

Betaal de termijnen

De Belastingdienst handelt het verzoek in principe binnen 8 weken af. Als een verzoek is ingediend om de betaaltermijn aan te passen, maar de Belastingdienst heeft hierop nog geen bericht gestuurd, mag de onderneming zich alvast houden aan het verzoek tot aanpassing. Daarbij moet wel rekening worden gehouden dat als het verzoek wordt afgewezen, de inmiddels opgelopen achterstand direct moet worden ingelopen.

Ervaart u tijdelijke betalingsproblemen bij het voldoen van de belastingschulden en wenst u gebruik te maken van deze versoepelingen? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.

Gepubliceerd: 10-11-2022