De voorwaarden van NOW 2.0 zijn bekend

In navolging van onze eerdere berichtgeving over de verlenging van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) genaamd NOW 2.0 geven wij graag een update over de NOW 2.0 regeling en de aanvraagprocedure. Tevens attenderen wij u in deze topic op de deadline voor het toepassen van de lage WW-premie en het voorkomen van toepassing van de hoge WW-premie.

Omzetverlies
Vanaf maandag 6 juli kunnen bedrijven bij het UWV terecht voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de subsidieperiode juni tot en met september 2020. Net als bij de NOW 1.0 geldt dat bedrijven die in aanmerking willen komen voor de tegemoetkoming een omzetverlies – op concernniveau – van tenminste 20% verwachten. Waar bij de NOW 1.0 regeling nog werd uitgegaan van drie achtereenvolgende maanden van omzetverlies, is de gehanteerde periode voor de NOW 2.0 regeling opgehoogd naar vier maanden. Deze meetperiode dient te liggen in het tijdvak van 1 juni tot en met 30 november 2020. De meetperiode hoeft niet overeen te komen met de subsidieperiode en kan niet meer gewijzigd worden na indiening van de aanvraag. In het geval reeds een NOW 1.0 subsidie is toegekend, dan moet de nieuwe meetperiode aansluiten aan de omzetperiode die als uitgangspunt is genomen bij de NOW 1.0 aanvraag. Het (te verwachten) omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de meetperiode van vier maanden te vergelijken met de omzet in de referentieperiode 2019, gedeeld door drie. Het werkelijke omzetverlies wordt achteraf vastgesteld, vanaf 15 november 2020 kan het verzoek tot definitieve vaststelling worden ingediend.

De berekening van de loonkostensubsidie
Voor de berekening van de loonkostensubsidie wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon van maart 2020 en de hoogte van de subsidie is net als bij de NOW 1.0 gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de subsidieperiode bij een omzetdaling van 100%. Waar de NOW 1.0 nog uitging van een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten, is deze bij de NOW 2.0 verhoogd naar 40%. Werkgevers dienen er rekening mee te houden dat extra bijzondere beloningen uitgekeerd in de maand maart 2020 of meer verloonde uren in deze referentieperiode ertoe kunnen leiden dat het SV-loon van maart hoger is dan het SV-loon van de maanden waar de subsidie op ziet (juni tot en met september). Een lager SV-loon in deze maanden ten opzichte van de referentiemaand (maart) kan als gevolg hebben dat bij de definitieve vaststelling van de subsidie een gedeelte van de ontvangen gelden moet worden terugbetaald. Anders dan bij NOW 1.0 heeft een gedaalde loonsom in de subsidieperiode ten opzichte van de referentieperiode nu tot gevolg dat de werkgever voor elke euro minder loonkosten 90 cent minder subsidie krijgt. Nieuw is dat geen correctie voor het omzetverlies plaatsvindt bij een lagere loonsom.

Verplichtingen voor werkgevers
Indien u gebruikt wil maken van de NOW 2.0 regeling en een omzetverlies van 20% of meer heeft, gelden de volgende verplichtingen in het kort:

 • u heeft een inspanningsverplichting om de loonsom in de periode 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden;
 • het voeren van een controleerbare administratie en melding te doen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het toekennen van de subsidie of de hoogte daarvan;
 • bij ontvangst van de subsidie dit volledig te gebruiken voor het betalen van de verschuldigde loonkosten;
 • om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening;
 • om ontslagen op bedrijfseconomische gronden zo veel mogelijk te voorkomen;
 • om wanneer u toch over wil gaan tot een collectief ontslag van 20 of meer werknemers, eerst overeenstemming te bereiken met belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers. Niet naleving van de verplichting heeft een korting van 5% op de totale subsidie tot gevolg;
 • om geen dividend, winst of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen, voor zover de werkgever, of het concern gezamenlijk een subsidievoorschot van € 100.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld;
 • om zijn werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing;
 • u doet de loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • u maakt direct melding van omstandigheden die zich voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 • u overlegt na afloop van de subsidieperiode tijdig de definitieve opgave van de omzetdaling samen met de accountantsverklaring of verklaring deskundige derde, indien vereist;
 • u werkt mee aan het verschaffen van inlichtingen tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie.

Voor vragen over de NOW regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW team van Baat via now@baat.nl.

Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan met advisering over andere noodmaatregelen van de overheid in dit kader.

Deadline toepassing lage WW-premie. Nog tot 1 juli 2020 de tijd om een hoge WW-premie te voorkomen!

Tot slot vragen wij nog bijzondere aandacht voor het volgende:

Werkgevers betalen sinds 1 januari 2020 wat betreft de premies werknemersverzekeringen een hoge of lage premie. De lage WW-premie geldt alleen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst. Om de lage premie (2,94%) in 2020 te mogen toepassen, moeten werkgevers een schriftelijk bewijs in hun administratie hebben van een contract voor onbepaalde tijd met een werknemer met een vaste arbeidsomvang. Voor werknemers die reeds op 31 december 2019 in dienst waren en waarvoor nog niet schriftelijk is vastgelegd dat ze voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden kan door middel van het opstellen van een addendum bij de bestaande arbeidsovereenkomst alsnog schriftelijk worden vastgelegd dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste uren. Op die wijze wordt alsnog voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste en kan de lage WW-premie worden toegepast. Als werkgevers hun administratie op 1 juli 2020 nog niet op orde hebben en een schriftelijke vastlegging van het dienstverband voor onbepaalde tijd niet voorhanden is, betalen zij met terugwerkende kracht de hoge WW-premie van 7,94% voor die betreffende werknemers. Het verschil in premie van 5 % is dus de moeite waard om hier aandacht aan te besteden. Neemt u gerust contact met ons op indien u wilt laten controleren of u werknemers in dienst heeft waarop het bovenstaande van toepassing is. Wij zoeken dit graag voor u uit en stellen zo nodig een addendum voor u op.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw adviseur. Wij helpen u graag verder.

Gepubliceerd: 26 juni 2020