Wijzigingen in de NOW-regeling en introductie NOW 2.0

De loontegemoetkomingsregeling NOW is op 2 april jl. in werking getreden en onderdeel van het economisch noodpakket. De regeling is bedoeld om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te beschermen. Naar aanleiding van evaluaties en kritiek op de regeling heeft het kabinet op 20 mei jl. aangekondigd een aantal drempels in de huidige NOW-regeling weg te nemen, zodat er meer bedrijven een beroep kunnen doen op de NOW. Ook is de verlenging van de NOW-regeling aangekondigd met aangepaste spelregels.

Hierna gaan we eerst in op de verruiming van de huidige NOW-regeling, die hierdoor tot en met 5 juni 2020 loopt. Vervolgens zullen wij de aangepaste spelregels van de NOW 2.0 in hoofdlijnen voor u uiteenzetten.

Wijziging huidige NOW-regeling

1. Seizoensbedrijven
Seizoensgebonden bedrijven hebben in maart vaker meer personeel in dienst dan in januari. Voor de berekening van de NOW gold de loonsom in januari 2020, of november 2019 indien de loonsom in januari nihil was, als referentiemaand voor de eerste subsidieperiode. Hierdoor bestond de kritiek dat seizoensbedrijven onvoldoende gebruik konden maken van de NOW.
De aangekondigde wijziging introduceert een alternatieve rekenmethode voor de loonsom bij de definitieve vaststelling van de subsidie en houdt in dat een stijging van de loonsom in maart t/m mei mee kan worden genomen in de hoogte van de subsidie bij de definitieve vaststelling, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari . Verder wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart. Het voorschot wordt nog steeds op basis van de oude rekenmethode gebaseerd.

Let op: ook indien u geen seizoensbedrijf exploiteert, kunt u gebruik maken van deze aangepaste rekenmethode. Indien u in de subsidieperiode maart t/m mei 2020 een hogere loonsom heeft dan in januari, wordt hiermee rekening gehouden bij de definitieve vaststelling, waardoor de subsidie dan hoger kan uitvallen. Deze aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.
Dit geldt dus ook als u in januari 2020 of november 2019 een 0-loonsom had. De overheid heeft aangekondigd dat u door het UWV wordt benaderd, als u hierdoor eerder een afwijzende beschikking heeft gekregen.

2. Bedrijfsovernames
Onderdeel van de NOW berekening is het in kaart brengen van het te verwachten omzetverlies in een door de ondernemer te kiezen meetperiode van drie achtereenvolgende maanden in de periode maart – juli 2020. Bedrijven die recent zijn overgenomen zouden hierdoor soms niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van de NOW was de kritiek.
In reactie hierop is in de kamerbrief van 20 mei jl. aangekondigd om de afwijkende rekenmethode voor startende ondernemingen ook van toepassing te verklaren op bedrijven die (een deel van) een andere onderneming hebben overgenomen in de periode 2019 tot 1 februari 2020. Dit betekent dat het omzetverlies voor bedrijven die een overname hebben gedaan in voorgenoemd tijdvak bepaald wordt op basis van de omzetvergelijking vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar 3 maanden.

3. Dertiende maand in loonsom januari 2020
De subsidie van de NOW is – oorspronkelijk – gebaseerd op de loonsom januari 2020 (of november 2019) als ijkpunt en de loonsom in de subsidieperiode maart – mei 2020.
Werkgevers die in januari een dertiende maand hadden uitbetaald of andere incidentele betalingen konden hiervan nadeel ondervinden bij de definitieve vaststelling van de NOW. De kritiek hierop was dat zij in verhouding onevenredig veel moesten terugbetalen. Dit komt omdat het voorschot gebaseerd is op de loonsom januari 2020 en bij de definitieve vaststelling vervolgens deze loonsom, inclusief 13e maand en incidentele betalingen, wordt vergeleken met de loonsom in maart – mei 2020 vanwege de doelstelling dat de loonsom zoveel mogelijk gelijk gehouden moet worden.
In deze situatie komt de loonsom in maart – mei 2020 derhalve lager uit. Door verschillen in de rekenmethode voor de berekening van het voorschot van de subsidie en de definitieve vaststelling van de subsidie pakt dit ongunstig uit voor de aanvrager van de NOW.

Om te voorkomen dat werkgevers die een dertiende maand hebben betaald in 2020 onvoldoende in aanmerking komen voor de NOW is er een wijziging van de regeling voorgesteld welke aldus inhoudt dat het UWV een dertiende maand uit de loonsom januari 2020 zal filteren indien dit terug te vinden is in de polisadministratie.

4. Verlenging aanvraagperiode NOW 1.0 tot en met 5 juni
Het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW wordt langer opengesteld, namelijk tot en met 5 juni 2020. Door de wijzigingen in de NOW-regeling kunnen meer bedrijven aanspraak maken op de subsidie, die hiermee de mogelijkheid krijgen alsnog de aanvraag te doen.

De aanvraag om vaststelling van de subsidie kan vanaf 7 september worden ingediend bij het UWV.

5. Accountantsverklaring nodig?
Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000,- of meer. Ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000,- of meer wordt een accountantsverklaring vereist.
Indien u een voorschot van minder dan € 100.000,- heeft ontvangen bent u zelf verantwoordelijk om in te schatten of de definitieve subsidie op € 125.000,- of meer wordt vastgesteld.
Desgewenst kunnen wij u hiermee behulpzaam zijn op uw verzoek.

Let hierbij op dat deze bedragen worden vastgesteld op basis van de subsidiebedragen die zijn toegekend aan het concern. Er wordt derhalve niet per loonheffingennummer beoordeeld of een accountantsverklaring nodig is, maar op het concern niveau.

Introductie NOW-regeling 2.0 met aangepaste spelregels

6. Systematiek berekening
De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd tot 1 september 2020. Het doel blijft nog steeds om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in de loonkosten in de periode juni, juli en augustus 2020. De definitieve subsidie is maximaal 90% van de loonsom gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt wederom vastgesteld op basis van drie achtereenvolgende maanden, die ditmaal starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.
Let op: doet u voor de tweede keer een beroep op NOW, dan moet de omzetperiode voor berekening van het omzetverlies aansluiten op de eerder gekozen periode in het eerste tijdvak.

De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020 (peildatum 15 mei).
Op basis van de aanvraag in de tweede tranche verstrekt het UWV wederom een voorschot van de tegemoetkoming (80% van het bedrag) aan de werkgever.

7. Bedrijfseconomisch ontslag
Bij de huidige NOW regeling geldt de verplichting om geen werknemers te ontslaan via de UWV route op grond van bedrijfseconomische redenen, anders is de werkgever die gebruik maakt van de NOW een ‘boete’ verschuldigd, die tot uitdrukking komt bij de definitieve vaststelling van de subsidie.
Alsdan wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon plus een verhoging van 50% (ook wel bekend als de boete) wordt in mindering gebracht op de definitieve subsidie; de subsidie wordt met 150% van het loon van de ontslagen werknemers verminderd.

Hoewel het doel van de NOW blijft om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden, wordt voorgaande ‘boete’ toch geschrapt in NOW 2.0. Gezien de huidige economische realiteit wordt het voor werkgevers hierdoor beter mogelijk om naast het gebruik van de NOW over te gaan tot ontslag op bedrijfseconomische redenen en herstructurering, uiteraard met inachtneming van de ontslagregels en het wettelijke kader hiervoor.

Dit betekent dat bij de afrekening de subsidies voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Deze correctie ziet op ontslagaanvragen bij het UWV in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

8. Dividend, bonussen en eigen aandelen
Voor bedrijven die gebruik maken van NOW 2.0 geldt als voorwaarden dat ze geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dergelijke handelingen mogen niet verricht worden over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.
Het verbod om bonussen uit te keren is beperkt tot het bestuur en de directie. Bonussen aan gewone werknemers, die behoren tot de normale beloningssystematiek vallen derhalve niet onder dit verbod.

Let op: deze verplichting geldt alleen voor bedrijven die subsidie ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

9. Scholing
Verder geldt onder de NOW 2.0 de aanvullende voorwaarde dat aanvragers een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

10. Opslag van 30% naar 40%
Teneinde de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden wordt in de NOW 2.0 de forfaitaire opslag van 30% voor onder andere vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten verhoogd naar 40%. Hiermee wordt vanuit de NOW ook een bijdrage geleverd aan andere vaste lasten van de werkgevers.

Voor vragen over de NOW regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW team van Baat via now@baat.nl Ook als deze regeling geen soelaas biedt, staan bij u om alternatieve (personeels)oplossingen te bespreken.

Tot slot: de komende week zullen wij u nader berichten over aanvullende steunmaatregelen die zijn aangekondigd in de kamerbrief van 20 mei jl.

Gepubliceerd: 25 mei 2020