Coronavirus en gevolgen voor ondernemers

De nieuwe maatregelen die afgelopen zondag door de overheid zijn ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben verregaande gevolgen voor ondernemers. Om op korte termijn liquiditeitsproblemen bij ondernemers tegen te gaan biedt de overheid een aantal mogelijkheden. Zo kan er uitstel van betaling aangevraagd worden voor de openstaande belastingschulden en wordt de borgstellingsregeling voor het BMKB verruimd.

Uitstel van betaling van belastingschulden
Ondernemers die in financiële problemen komen vanwege het coronavirus kunnen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat hierbij om:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting
  • Omzetbelasting

Na insturen wordt het verzoek beoordeeld door de Belastingdienst. Totdat een besluit is genomen, worden invorderingen aangehouden. In voorkomende gevallen draait de Belastingdienst een eventuele verzuimboete terug.

Voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling is dat bij het schriftelijke verzoek om uitstel een verklaring van een derde deskundige (Baat) wordt bijgevoegd. Uit deze verklaring zal moeten blijken dat:

  • Er sprake is van bestaande betalingsproblemen en bijvoorbeeld geen nog te verwachten betalingsproblemen.
  • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus.
  • Uw onderneming levensvatbaar is.

Het verzoek inclusief de verklaring kunnen we voor u verzorgen als u aan de voorwaarden voldoet. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij Baat of ons mail adres belastinguitstel@baat.nl.

Verlagen voorlopige aanslagen
Tenslotte kunnen de verwachtte winsten door het coronavirus (aanzienlijk) lager uitvallen dan in eerste instantie was geschat bij het aanvragen van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2020. Mocht dit op uw onderneming van toepassing zijn kunnen wij voor u de voorlopige aanslag verminderen. Ook dit verzoek kunt u sturen aan: belastinguitstel@baat.nl of via uw contactpersoon bij Baat.

BMKB kredieten
Ondernemers die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er is een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt.

De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Er is contact geweest met de banken hierover en op dit moment is de precieze toepassing van de versoepeling nog onduidelijk. Zodra de uitwerking duidelijk is zullen wij u daarover informeren.

Om te controleren of en op welke manier u hiervoor in aanmerking komt kunt u het beste contact opnemen met uw contactpersoon bij de bank. Als er vervolgens gegevens verstrekt moeten worden kunnen wij hier uiteraard bij helpen.

Belangrijke aanvulling op topic werktijdverkorting
In ons eerdere topic hebben wij al de mogelijkheid van het aanvragen van werktijdverkorting kort toegelicht. Hierop willen wij het volgende aanvullen. Ten onrechte heeft de overheid op haar website de suggestie gewekt dat u als werkgever altijd 100% van het loon doorbetaalt tijdens de periode van werktijdverkorting. Hoewel dit misschien wel in de praktijk een goed gebruik is, is dat op basis van de regels sinds januari 2020 niet meer verplicht. Dat komt er dus op neer dat u – met toestemming van de werknemer – na afloop van elke periode van zes weken werktijdverkorting een WW-uitkering aanvraagt voor de werknemer en dat bedrag aan de werknemer doorbetaalt, in principe aldus aan het niveau van de WW-uitkering (eerst 75%, daarna 70%). De eisen van goed werkgever- en werknemerschap zullen bij de hoogte van doorbetaling wellicht ook een rol spelen. We helpen u graag met uw vragen over de werktijdverkorting. Stel al uw vragen over dit onderwerp via wtv@baat.nl.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande? Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst.

Gepubliceerd: 16 maart 2020