De NOW 3.0 is aangekondigd

In navolging van onze eerdere berichtgeving over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de NOW 2.0 geven wij graag een update over de volgende verlenging die de regering heeft aangekondigd, namelijk de  NOW 3.0.

Omzetverlies
Het kabinet heeft besloten om de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden te verlengen. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

De voormelde tijdvakken waaruit de NOW 3.0 zal bestaan zijn als volgt verdeeld:

Tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020;
Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021;
Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

In het eerste tijdvak moet minimaal sprake zijn van 20% omzetverlies om gebruik te kunnen maken van de regeling en vanaf het tweede tijdvak wordt dit percentage verhoogd naar 30%. Verder geldt dat een werkgever voor elk tijdvak separaat kan besluiten om wel of geen aanvraag te doen.

De tegemoetkoming
De tegemoetkoming die bedrijven ontvangen voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Daar staat tegenover dat er in afwijking van de NOW 1 en NOW 2 regelingen ruimte voor werkgevers komt om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Zoals hierboven reeds gemeld zal de subsidie over 9 maanden geleidelijk worden afgebouwd waarbij in tijdvak 1 een vergoedingspercentage wordt gehanteerd van 80%, in tijdvak 2 een percentage van 70% en in tijdvak 3 een percentage van 60%. Bij de NOW 1 en de NOW 2 regelingen was het vergoedingspercentage nog 90%.

Om de afbouw van het vergoedingspercentage te compenseren bestaat de mogelijkheid voor werkgevers om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10% (tijdvak 1), 15% (tijdvak 2) en 20% (tijdvak 3) zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De korting die bij de NOW 2.0 nog werd toegepast op het moment dat sprake was van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten. Daar waar bij de NOW 1 en NOW 2 regeling gold dat het maximaal te vergoeden loon per werknemer maximaal 2x het dagloon (€ 9.538,- per maand) betrof wordt het maximaal te vergoeden loon per werknemer in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt. Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober maakt het niet uit of u eerder hebt deelgenomen aan NOW-regelingen.

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. De tegemoetkoming kan dan met terugwerkende kracht voor het eerste tijdvak worden aangevraagd.

Voor vragen over de NOW 3.0 regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW-team van Baat via now@baat.nl. Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan met advisering over andere noodmaatregelen van de overheid in dit kader.

Gepubliceerd: 3 september 2020