Deponeren jaarrekening 2017 bij de Kamer van Koophandel

Heeft u de jaarrekening 2017 van uw vennootschap al gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel? Het einde van het jaar nadert en daarmee ook de termijnen waarbinnen de jaarrekening 2017 gedeponeerd moet zijn.

Uiterste datum deponering jaarrekening 2017
Voor vennootschappen waarvan het boekjaar eindigt op 31 december geldt als uiterste data waarop de jaarrekening 2017 gedeponeerd moet zijn:

  • Alle aandeelhouders zijn eveneens bestuurder en in de statuten wordt expliciet de in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek vermelde wijze van vaststelling:
    • niet uitgesloten: 8 november 2018;
    • wel uitgesloten: 31 december 2018;
  • Niet alle aandeelhouders zijn bestuurder: 31 december 2018.

Gevolgen niet tijdig deponeren
Bij niet tijdige deponering van de jaarrekening is sprake van een onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur van de vennootschap, die in geval van faillissement kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast is het niet tijdig deponeren van de jaarrekening een economisch delict.

Tot slot
Het bestuur is verantwoordelijk voor tijdige deponering van de jaarrekening. Uiteraard ondersteunen wij het bestuur waar mogelijk om aan deze verplichting te voldoen.

Als wij uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2017 van uw vennootschap nog niet in behandeling hebben genomen, omdat u bijvoorbeeld de hiervoor benodigde gegevens nog niet heeft aangeleverd of u een betalingsachterstand bij ons heeft, verzoeken wij u op zo kort mogelijke termijn contact met uw relatiebeheerder op te nemen om hier nadere afspraken over te maken.

Gepubliceerd: 10 oktober 2018