Fiscale eindejaarstips

Het jaar 2022 is alweer bijna voorbij. Op welke manier kunt u in dit jaar nog fiscaal voordeel halen? Of hoe kunt u slim inspelen op de wijzigingen die in 2023 ingaan? In dit topic worden enkele fiscale eindejaarstips besproken.

Optimaliseer de box-3 samenstelling
Het afgelopen jaar is veel te doen geweest over de heffing over vermogen, de zogenaamde box 3 heffing. Vanaf 2026 gaat het huidige stelsel wijzigen en zal belasting worden geheven over het werkelijke rendement. Tot die tijd wordt het inkomen over vermogen aan de hand van een fictief rendement berekend. Daarbij wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen, verdeeld over een drietal categorieën, waarbij elke categorie een eigen fictief rendement kent:

  1. Bank- en spaartegoeden, deposito en contant geld
  2. Overige bezittingen
  3. Alle schulden

Voor de belastingheffing wordt naar de samenstelling van het vermogen op 1 januari gekeken. Daarbij is het fictieve rendement dat over banktegoeden wordt berekend lager dan het rendement over overige bezittingen. Zodoende kan het voordeliger zijn om op 1 januari meer banktegoeden te hebben dan overige bezittingen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden dat het schuiven van vermogen binnen 3 maanden na 1 januari (‘box hoppen’) genegeerd kan worden door anti-misbruikwetgeving.

Koop in 2022 nog een beleggingspand
Het overdrachtsbelastingtarief dat over zakenpanden, vakantiewoningen en beleggingspanden wordt geheven wordt per 1 januari 2023 hoger. Momenteel bedraagt dit tarief nog 8%, vanaf 2023 bedraagt dit tarief 10,4%. Het is dus voordeliger om een dergelijk pand nog in 2022 aan te schaffen. Let daarbij wel op dat het pand ook daadwerkelijk in 2022 met tussenkomst van een notaris wordt overgedragen.

Speel in op de wijzigingen in de Vennootschapsbelasting
De tarieven en schijven in de vennootschapsbelasting gaan vanaf 2023 drastisch wijzigen. In 2022 werd 15% belasting geheven over winsten tot € 395.000, over het meerdere werd 25% belasting geheven. Vanaf 2023 wordt 19% belasting geheven over winsten tot € 200.000, daarboven 25,8%.

Doordat winsten zwaarder belast gaan worden, is het voordeliger om kosten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen en winsten naar voren te halen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de herinvesterings- en kostenegalisatiereserve, voorzieningen en vervroegd afschrijven. Op deze manier kan een winst in 2022 worden belast tegen 15% in plaats van 19% of 25,8%.

Heroverweeg de fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Omdat tarieven en de schijven in de vennootschapsbelasting gaan stijgen, wordt in de laagste schijf meer belasting betaald. Wanneer meerdere BV’s in één fiscale eenheid zijn gevoegd en zij winsten maken, kunnen zij slechts eenmaal gebruik maken van de lage tariefschijf. In dat geval kan het dus voordeliger zijn om een fiscale eenheid te verbreken. Daarnaast kunnen verliezen binnen een fiscale eenheid verrekend worden met winsten, hetgeen weer een voordeel kan opleveren wanneer een fiscale eenheid wordt aangegaan.

Wanneer u een fiscale eenheid wenst te verbreken per 1 januari 2023, dient het verzoek hiertoe voor deze datum bij de Belastingdienst te zijn ingediend. Houd daarnaast ook rekening dat verbreking van een fiscale eenheid mogelijk nadelige gevolgen kan hebben. Stem dit tijdig af met uw Baat adviseur.

Speel in op een hogere bijtelling na 5 jaar
Het bijtellingspercentage op een auto van de zaak geldt voor een periode van 5 jaar. Vervolgens wordt de auto bijgeteld tegen het op dat moment geldende percentage. Voor elektrische auto’s die bijvoorbeeld in 2018 voor het eerst op naam zijn gesteld, geldt bijvoorbeeld een bijtellingspercentage van 4% over de cataloguswaarde. In 2023 zal het bijtellingspercentage over deze auto dus wijzigen naar het dan geldende bijtellingspercentage, zijnde 16% over de eerste 5 30.000 en 22% over het meerdere.

Dit hogere bijtellingspercentage kan bijvoorbeeld voorkomen worden door de auto naar privé over te halen. Ook kan worden besloten om de auto nog maar maximaal 500 kilometer privé te gebruiken, waardoor geen bijtelling meer plaatsvindt.

Motiveer zakelijkheid kosten van drank, diner en theater
De Belastingdienst gaat kritischer kijken naar kosten van alcoholische dranken, diners, theaterbezoeken en dergelijke als bedrijfskosten. Daarbij zal de ondernemer de zakelijkheid van deze kosten aannemelijk moeten maken. Leg dus altijd goed vast wat de (zakelijke) reden voor de uitgave is geweest.

Houd rekening met een hoger gebruikelijk loon
Het loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag in 2022 onder omstandigheden nog 25% lager zijn dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze ‘doelmatigheidsmarge’ wordt in 2023 afgeschaft. DGA’s zullen dus uit moeten gaan van een hoger loon en hier ook op voorbereid zijn. Het loon voor de loonheffingen moet dan worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  2. Het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam
  3. € 51.000

Heeft u meer vragen over deze tips, of wenst u nog dit jaar een van deze tips toe te passen? Neem dan contact op met uw Baat adviseur!