Kaderovereenkomst sociale zekerheid voor thuiswerk door grensarbeiders

Onlangs is de Europese Kaderovereenkomst inzake sociale zekerheid voor grensarbeiders gepubliceerd. Op basis van deze overeenkomst kunnen werknemers tot 50% van de arbeidsduur telewerken in de woonstaat, zonder dat dit resulteert in een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Dit leidt ertoe dat de werknemer sociaal verzekerd kan zijn/blijven in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd, mits zowel de woonstaat als de werkstaat de Kaderovereenkomst ondertekend hebben.

Nederland en België hebben aangekondigd om de overeenkomst te zullen ondertekenen. Duitsland zal naar verwachting op korte termijn volgen.

Voor de lidstaten die tekenen zal de nieuwe regeling op 1 juli 2023 in werking treden. De uitzonderingsregel in de Kaderovereenkomst is een keuzeregeling. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, dient een A1-verklaring te worden aangevraagd in de lidstaat waar de werkgever is gevestigd.

De uitzonderingsregel is enkel van toepassing op werknemers die voor minder dan 50% van de arbeidstijd telewerken in de woonstaat. Voor werknemers die reguliere werkzaamheden in de woonstaat verrichten, niet zijnde telewerken vanuit thuis, is de uitzonderingsregel niet van toepassing. De regel is eveneens niet van toepassing voor zelfstandigen.

Let op: de Kaderovereenkomst is enkel van invloed op de sociale zekerheidspositie van een werknemer en heeft geen invloed op belastingheffing.

Wij zijn graag behulpzaam bij het kaart brengen van de sociale zekerheidspositie van werknemers en de aanvraag van de benodigde A1-verklaring.

Voor vragen naar aanleiding van dit topic, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Gepubliceerd: 17 mei 2023