‘Massaal bezwaar plus’ – geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Eerder besloot het kabinet dat wanneer u niet tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de box 3 heffing over de belastingjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 u in beginsel geen recht heeft op rechtsherstel. De aangewezen weg om u hiertegen te verzetten was het verzoeken om ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst. De belangenorganisaties RB, NBA, NOAB, NOB en SRA (de koepelorganisaties voor belastingadviseurs), de Bond voor Belastingbetalers, en de Consumentenbond hebben na constructief overleg met het ministerie van Financiën bereikt dat niet-bezwaarmakers box 3 geen verzoek om ambtshalve vermindering hoeven in te dienen.

Het kabinet geeft aan dat alle niet-bezwaarmakers aanspraak maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. De nieuwe procedure gaat over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel. Het is een procedure waarin de belangenorganisaties één of meerdere zaken voorleggen aan de belastingrechter. Op deze manier hoopt het kabinet op een efficiëntere afwikkeling. Behandeling van al deze individuele verzoeken zou veel werk opleveren voor alle betrokkenen.

Het kabinet geeft nogmaals aan dat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 mei 2022 duidelijk heeft aangegeven dat niet-bezwaarmakers geen recht hebben op rechtsherstel. Het kabinet verwacht daarom niet dat de nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers grote kans op rechtsherstel opleveren.

Voor belastingplichtigen die vinden dat rechtsherstel niet voldoende compensatie biedt, dient vooralsnog wel actie te worden ondernomen. Binnen 6 weken na de dagtekening van de definitieve aanslag dient bezwaar tegen het geboden rechtsherstel gemaakt te worden. De belangenorganisaties zijn ook voornemens om hiervoor een massaalbezwaarprocedure af te dwingen. Hierover zullen wij u op een later tijdstip verder informeren. Wij houden u uiteraard ook op de hoogte over de ontwikkeling omtrent de nieuwe procedures voor de niet-bezwaarmakers.

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.