Meldingsplicht buitenlandse werkgevers en zelfstandigen

Vanaf 1 maart 2020 moeten werkgevers en zelfstandigen, in bepaalde sectoren, uit andere EU-lidstaten hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf melden. Dit doen zij via het Nederlandse online meldloket (www.postedworkers.nl).

De reeds in juni 2016 in werking getreden Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie heeft thans zijn uitwerking gekregen in het Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. In voormeld besluit zijn nadere regels opgenomen met betrekking tot de meldplicht voor dienstverrichters en de persoonsgegevens die in verband met transnationale dienstverrichting dienen te worden verwerkt.

De meldingsplicht geldt voor dienstverrichters, werkgevers maar ook voor zelfstandigen in enkele nader bepaalde sectoren uit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die tijdelijk in Nederland gaan werken.

De meldplicht geldt voor:

  •  zelfstandigen en werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • bureaus die uitzendkrachten in Nederland laten werken.

De gegevens die uiterlijk vóór de feitelijke aanvang van de werkzaamheden in Nederland gemeld moeten worden zijn:

  • de identiteit is van de dienstverrichter;
  • de identiteit van de dienstontvanger;
  • de identiteit van de gedetacheerde werknemer(s);
  • de identiteit van de verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon;
  • de aard en de vermoedelijke duur van de werkzaamheden;
  • de bijdrage voor de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

De werkgever of zelfstandige moet de gegevens opgenomen in zijn melding steeds aanpassen indien er gedurende de werkzaamheden veranderingen optreden in één van de verplicht aan te leveren gegevens. De meldingsplicht geldt vanaf 1 maart 2020.

De opdrachtgever moet daarnaast controleren of de zelfstandige zich heeft gemeld en indien sprake is van detachering, of buitenlandse werknemers door de betreffende detacherende werkgevers zijn gemeld. Tevens moet de opdrachtgever nagaan of een melding correct is gedaan en deze de juiste gegevens bevat. Als de opdrachtgever constateert dat een melding foutieve gegevens bevat, dient hij de melding te corrigeren in het online meldloket. Het doel van deze verificatieplicht betreft het scheiden van de bonafide dienstverrichters van de malafide dienstverrichters.

Het niet tijdig voldoen aan de nieuwe meldingsplicht kan resulteren in een boete. Een dienstverrichter die minder dan 10 werknemers detacheert naar Nederland en die niet voldoet aan de meldingsplicht is een boete verschuldigd van € 1.500,00. Hoe meer werknemers worden gedetacheerd hoe hoger de boete, met een maximum van € 4.500,00, indien sprake is van 20 of meer gedetacheerde werknemers.

Ook de aangewezen zelfstandigen moeten voldoen aan de nieuwe meldingsplicht en de daarbij behorende administratieve verplichtingen. Bij overtreding van de meldplicht gelden voor hen echter andere boetebedragen.

Bent u een buitenlandse werkgever of zelfstandige en gaat u binnenkort op Nederlands grondgebied (een) opdracht(en) uitvoeren of bent u een opdrachtgever van een dergelijke buitenlandse werkgever of zelfstandige, dan is de meldplicht voor u (beiden!) thans een feit. Onze juristen en fiscalisten staan klaar om u bij de nieuwe meldplicht te adviseren en te begeleiden. Neemt u hierover gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Gepubliceerd: 5 maart 2020