Rechtsherstel box 3 gestart

Belastingplichtigen die een aangifte inkomstenbelasting met box 3 vermogen hebben ingediend en in aanmerking komen voor rechtsherstel, kunnen vanaf nu en het einde van het jaar een (gecorrigeerde) aanslag verwachten. Baat zal erop toezien dat het rechtsherstel in alle gevallen waar dat voordeliger is, juist zal worden toegepast.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021, dat de door Nederland gehanteerde systematiek van het belasten van vermogen in strijd is met Europees recht, heeft de staatssecretaris van Financiën op 28 juni 2022 het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. In dit besluit is bepaald dat de belasting in box 3 opnieuw berekend zal moeten worden aan de hand van een nieuwe rekenmethodiek, de forfaitaire spaarvariant. Wanneer voor een belastingplichtige de nieuwe methodiek voordeliger is dan de oude methodiek, zal de Belastingdienst een nieuwe, lagere aanslag inkomstenbelasting opleggen.

Voor wie rechtsherstel?
De belastingplichtigen die in aanmerking komen voor het rechtsherstel kunnen worden verdeeld in twee categorieën:

  1. Belastingplichtigen met aanslagen 2017 t/m 2020 die meeliepen in de massaal bezwaarprocedures;
  2. Belastingplichtigen waarvan de aanslagen 2017 t/m 2021 niet meeliepen in de massaal bezwaarprocedure, maar waarvan de definitieve aanslag op 12 november 2021 nog niet is opgelegd.

Voor aangiftes die nu nog worden ingediend zal bij het opleggen van de aanslag automatisch de meest voordelige rekenmethodiek worden toegepast.

Wanneer rechtsherstel?
De Belastingdienst heeft ondertussen de aanslagen van de eerste categorie belastingplichtigen gecorrigeerd en opnieuw vastgesteld. Op 22 augustus is de Belastingdienst gestart met de verzending van de eerste aanslagen inkomstenbelasting aan belastingplichtigen die aangifte hebben gedaan van inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden gefaseerd verstuurd om een te grote belasting van de Belastingdienst te voorkomen. Dit betekent dat wanneer u al een aangifte inkomstenbelasting 2021 met inkomen in box 3 heeft gedaan, u volgens de huidige planning van augustus tot en met half december uw definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2021 kunt verwachten. Vanaf medio september wordt volgens de huidige planning gestart met het rechtsherstel voor de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die nog niet definitief waren opgelegd op 12 november 2021.

Wordt het rechtsherstel juist vastgesteld?
Wij hebben voor onze klanten die in aanmerking komen voor eventueel rechtsherstel berekend of de nieuwe rekenmethode voordeliger is. Aan de hand van deze berekeningen zullen wij er op toezien dat de Belastingdienst het rechtsherstel bij alle rechthebbenden correct toepast. Mocht het rechtsherstel niet of niet juist worden toegepast, zullen wij de benodigde stappen ondernemen om dit alsnog voor u te regelen.

Wat moet u doen?
De aanslagen worden door ons periodiek gecontroleerd. Wanneer u recht heeft op rechtsherstel, en de nieuwe methodiek voor u voordeliger is, ontvangt u van ons uiterlijk een aantal weken na het vaststellen van de nieuwe aanslag door de Belastingdienst bericht of deze juist is vastgesteld. U hoeft zelf geen actie te ondernemen!

Heeft u vragen over dit topic? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.