Renseigneringsverplichting geldt ook voor betalingen btw-vrijgestelde werkzaamheden en diensten. Let op bij inhuur zorg!

Sinds 1 januari 2023 geldt een nieuwe renseigneringsverplichting: de ‘Regeling Uitbetaalde Bedragen aan Derden’ (Regeling UBD). Voor 1 februari moet de benodigde informatie bij de Belastingdienst worden ingediend. Het standpunt van de Belastingdienst is dat betalingen in 2022 aan ondernemers (natuurlijke personen) die een btw-vrijgestelde werkzaamheid of dienst verrichtten niet uitgezonderd zijn van de renseigneringsverplichting. De Belastingdienst heeft wel toegezegd tegemoet te willen komen aan verzoeken om uitstel voor het voldoen aan de renseigneringsverplichting.

 De laatste jaren streeft de Belastingdienst ernaar om zoveel mogelijk informatie van belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) te verwerken. Daarvoor dient de Belastingdienst de benodigde informatie in een vroeg stadium te vergaren. Zo geldt bijvoorbeeld voor werkgevers de verplichting om een jaaropgave van de betaalde lonen aan de Belastingdienst te versturen. Ook voor anderen dan werkgevers geldt een informatieverplichting. Soms geldt die verplichting alleen in het geval de Belastingdienst iemand uitnodigt, in andere gevallen geldt sinds 1 januari 2022 een zelfstandige renseigneringsverplichting.

Inhoud van de regeling

De Regeling UBD geldt alleen voor administratieplichtigen, waarbij onder meer inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet LB aan de renseigneringsverplichting moeten voldoen. Zij zijn verplicht om vanaf 2022 betalingen aan derden te registreren.

Een aantal betalingen is uitgezonderd van de renseigneringsverplichting. Inhoudingsplichtigen zijn niet verplicht om betalingen te renseigneren als zij van degene aan wie de betaling is gedaan een btw-factuur hebben ontvangen. Dit betekent dat inhoudingsplichtigen alleen die betalingen moeten renseigneren die gedaan zijn aan:

  1. een persoon die niet in (fictieve) dienstbetrekking is bij de inhoudingsplichtige, en
  2. deze persoon voor de verrichte werkzaamheden of diensten geen factuur of een factuur zonder BTW uitreikt.

Werkzaamheden zonder btw

Wanneer dus aan een persoon buiten dienstbetrekking is betaald en dit zonder btw is gefactureerd, geldt de renseigneringsverplichting UBD. Daarvan is voornamelijk sprake in de gezondheidszorg en het verzekeringswezen, als bijvoorbeeld ZZP’ers zijn ingehuurd of bij waarneming in de medische sector. Ook als u diensten of goederen afneemt van een ondernemer die de kleine ondernemersregeling (KOR) toepast, is hiervan sprake. Wanneer u kwalificeert als inhoudingsplichtige, dient u via de renseigneringsverplichting enkele gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken.

Inhoudingsplichtigen moeten bij deze gegevens ook de naam, het adres, de geboortedatum en het BSN van de ontvanger van de betalingen registreren. Deze gegevens moeten voor 1 februari van het op het belastingjaar volgende jaar bij de Belastingdienst worden aangeleverd. Betalingen in 2022 moeten dus voor 1 februari 2023 worden aangeleverd. De Belastingdienst zendt hiervoor geen uitnodigingen meer aan de inhoudingsplichtige. Aanlevering geschiedt digitaal.

Belastingdienst gaat soepel om met uitstelverzoek renseignering

Lukt het niet om uiterlijk 31 januari 2023 aan de renseigneringsverplichting te voldoen? De Belastingdienst heeft toegezegd soepel om te gaan met verzoeken om uitstel voor het doen van de opgaaf UBD. Onder vermelding van de reden kan uitstel aangevraagd worden bij de inspecteur van het belastingkantoor waaronder degene die tot renseignering verplicht is valt.

Heeft u meer vragen over de renseigneringsverplichting? Neem dan contact op met uw Baat-adviseur.

Gepubliceerd: 24 januari 2023