Update belastingheffing Belgisch ingezetene

Als inwoner van België dient u binnenkort belastingaangifte te doen over het belastingjaar 2022. Er zijn de laatste jaren wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de Personenbelasting en aanvullende belastingen over vermogen. De belangrijkste wijzigingen hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet.

Reynders taks of meerwaardebelasting

In België is de verkoop van obligatiefondsen en gemengde fondsen aan belasting onderworpen. Fondsen die voor meer dan 10% uit vastrentende effecten bestaan, wordt 30% belasting geheven over de meerwaarde. Op aandelenfondsen wordt nooit de meerwaardebelasting toegepast. Indien het fonds uit meer dan 90% uit aandelen bestaat, wordt geen belasting geheven.

Daarnaast bestaan gemengde fondsen die zowel aandelen als obligaties bevatten. Ook in dit geval wordt slechts belasting geheven over het obligatiegedeelte, en dus niet op het aandelengedeelte. Het obligatiegedeelte wordt op basis van een van onderstaande twee methodes vastgesteld:

  1. TIS (Taxable Income per Share) waarden: het fonds is in staat het gedeelte van de inkomsten en meerwaarde uit schuldvorderingen vast te stellen. De fondsbeheerder houdt in dit geval een afzonderlijke fondskoers bij voor het obligatiegedeelte van het fonds, waardoor de meerwaarde van de obligaties bepaald kan worden.
  2. Fall-Back methode: deze methode wordt berekend op basis van het percentage vastrentende waarden. Bij verkoop wordt de totale meerwaarde van het fonds berekend, waar vervolgens de meerwaarde van de obligaties wordt berekend aan de hand van de verhouding percentage aandelen/obligaties.

Indien de verhouding tussen obligatiefondsen en aandelenfondsen niet kenbaar is, wordt 30% meerwaardeheffing over de volledige meerwaarde toegepast.

De belasting wordt geheven bij de jaarlijkse aangifte Personenbelasting. Heeft u beleggingen, zorg dan dat uit uw gegevens voor de aangifte Personenbelasting de verhouding tussen obligaties en aandelen volgt, om onnodige belastingheffing te voorkomen.

TOB – taks op beursverrichtingen

De taks op beursverrichtingen is een belasting die een inwoner van België verschuldigd is bij een transactie van effecten. Hieronder valt de verwerving of vervreemding van roerende waarden, zoals aandelen certificaten en obligaties. Daarnaast is de inkoop van eigen kapitalisatieaandelen door een beleggingsvennootschap aan belasting onderworpen.

De in België gevestigde tussenpersoon van beroep die verrichtingen doen voor eigen rekening of voor rekening van derden, is onderworpen aan de taks op beursverrichtingen. Voor verrichtingen die worden gedaan door een tussenpersoon die in het buitenland is gevestigd, is de natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend voor een zetel of vestiging in België verplicht tot betaling van belasting, tenzij aangetoond kan worden dat de taks op beursverrichtingen is betaald. De maand volgend op de datum van verrichting dient de aangifte en betaling te worden voldaan.

Heeft u beleggingen bij een niet-Belgische instantie bent u dus zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte voor de TOB. Heeft u effecten verkocht dient u in de volgende maand voor de 20e aangifte te doen, en deze voor het einde van de maand te betalen. Wij kunnen u hier uiteraard bij ondersteunen, maar dienen wel door u op de hoogte gesteld te worden van de transactie.

JTER – jaarlijkse taks op effectenrekeningen

Als inwoner van België met een effectenrekening in België of in het buitenland waarvan de gemiddelde waarde meer dan € 1.000.000 bedraagt, is sinds 26 februari 2021 belasting verschuldigd van 0,15% over de gemiddelde waarde van die rekening. Dit gemiddelde wordt beperkt tot 10% van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van € 1.000.000, indien de waarde van de effectenrekening na belasting onder het drempelbedrag komt. De referentieperiode loopt van 1 oktober tot 30 september.

Deze aangifte dient u jaarlijks zelf te verzorgen ten laatste op 20 december van elk jaar. Het verschuldigde bedrag dient ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het einde van de referentieperiode op aangifte te worden betaald, u ontvangt hiervan geen aanslag.

Wijziging kadastraal inkomen

Voor een Belgische inwoner worden buitenlandse onroerende zaken met een zakelijk recht vanaf het aanslagjaar 2022 op dezelfde manier belast als de in België gelegen onroerende zaken. Onder zakelijke recht wordt verstaan dat de eigenaar de vruchten ervan ontvangt, waaronder het eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het opstalrecht of het recht van vruchtgebruik behoort. Indien een Belgische inwoner slechts bloot eigenaar is van onroerend goed dat is gelegen in het buitenland, geldt geen aangifteplicht.

Er zal belasting verschuldigd zijn over het kadastraal inkomen. Als een buitenlands onroerend goed wordt verworven, verkocht of gewijzigd, dient daarvan aangifte te worden gedaan. De verwerving van een buitenlands onroerend goed dient binnen vier maanden na aankoop aangegeven te worden. Bij nieuwbouw, renovaties en vergrotingen wordt na aangifte hiervan, het kadastraal inkomen vastgesteld, dan wel herzien indien de renovaties en vergrotingen als aanzienlijk worden beschouwd. Het kadastraal inkomen wordt binnen 24 uur vastgesteld.

Als partners samen een onroerend goed bezitten, dient ieder hier afzonderlijk aangifte van te doen, waardoor partners dus elk een aparte aangifte moeten indienen. Daarbij dient aangifte te worden gedaan per goed of groep van goederen die één enkele woon- of bedrijfseenheid vormen.

Heeft u een onroerende zaak aangekocht die niet in België gelegen is, geef dit dan altijd z.s.m. aan ons door. Wij zullen ervoor zorgen dat er aangifte gedaan wordt, en dat er een kadastraal inkomen wordt vastgesteld.

CAP melding buitenlandse rekening

Een Belgische inwoner die een rekening in het buitenland heeft, of deze buitenlandse rekening opent of opheft, dient dit aan te gegeven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België en te vermelden in de belastingaangifte.

Bij partners dient ieder afzonderlijk de buitenlandse rekeningen aan te geven. Rekeningen van minderjarige kinderen worden gemeld in de aangifte van de ouders. Ook deze dienen partners ieder afzonderlijk aan te geven. Op het moment van meerderjarigheid van het kind dient het kind een melding te doen bij het centraal aanspreekpunt van stopzetting van aangifte bij ouders van de betreffende rekening.

Rekeningen van bijvoorbeeld PayPal en Google hoeven niet te worden aangeven, tenzij deze verbonden zijn aan een beroepsactiviteit of als er geldsommen op deze rekeningen gehouden worden gedurende een langere periode dan strikt noodzakelijk om transacties uit te voeren.

Geef bij het verstrekken van de jaarlijkse gegevens voor de aangifte Personenbelasting ook altijd bij ons aan of er rekeningen zijn geopend of opgeheven, en dus ook de rekeningen van minderjarige kinderen.

Uitbreiding controletermijnen

In de fiscale Belgische wetgeving zijn nieuwe aanslagtermijnen bepaald. Vanaf het inkomstenjaar 2022 is er een standaard controletermijn van drie jaar. Deze termijn begint te lopen op 1 januari van het aanslagjaar. Er zijn een aantal situaties waarbij deze aanslagtermijn langer kan zijn dan drie jaar. Dit komt voor in de volgende gevallen:

  • Bij een laattijdige of niet-ingediende aangifte wordt de aanslagtermijn verlengd naar vier jaar;
  • Bij een aangifte met een internationaal component moet rekening worden gehouden met een aanslagtermijn van zes jaar;
  • In geval van aanwijzingen van fraude, is er een controletermijn van tien jaar mogelijk;

Bij bezwaar op de aanslag kan de aanslagtermijn verlengd worden met maximaal één jaar. Wel kan er tot een jaar bezwaar worden ingediend vanaf de dag dat de aanslag wordt opgelegd. De documenten die nodig zijn voor de berekening van uw belasting dienen tien jaar bewaard te worden.

Heeft u vragen neem dan contact op met uw Baat-adviseur.

Gepubliceerd: 23 mei 2023