Verstrekt u alle verplichte informatie aan uw werknemers?

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (de Wtva) in werking getreden. Als gevolg van deze nieuwe wet wijzigt er het een en ander in de verplichtingen van werkgevers jegens hun werknemers.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • de uitbreiding van de informatieplicht van werkgever;
 • de vergoeding door werkgever van verplichte scholing;
 • de beperking van het verbod op nevenwerkzaamheden;
 • de aanpassing van de regels omtrent flexibel werken.

In dit topic zullen we kort uitleggen wat de uitbreiding van de informatieplicht voor werkgevers betekent. Werkgevers moeten niet alleen meer, maar ook sneller informatie verstrekken. Dit dient bovendien schriftelijk te gebeuren.

Wijzigingen
Naast de informatie die al eerder verplicht was, dient de werkgever per 1 augustus 2022 nu ook te verstrekken:

Binnen één week na aanvang van de arbeidsovereenkomst:

 • indien toepasselijk: de duur (dan wel einddatum) van de arbeidsovereenkomst;
 • indien toepasselijk: de duur en voorwaarden van de proeftijd;
 • de gebruikelijke werkplek(ken) of – indien toepasselijk – het feit dat de werknemer vrij is zijn/haar eigen werkplek te bepalen;
 • het startsalaris, de salariscomponenten en de wijze en het tijdstip van uitbetaling van het salaris;
 • de normale werk- en rusttijden alsmede de regelingen (en het salaris) voor overwerk.

Binnen één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst:

 • de aanspraak op betaald verlof (dus niet alleen vakantiedagen, maar ook bijv. zwangerschapsverlof);
 • het scholingsbeleid;
 • de toepasselijke procedures bij eventueel ontslag (waaronder ook de opzegtermijnen).

De werkgever hoeft werknemers die reeds in dienst zijn niet proactief de aanvullende informatie toe te gaan sturen, maar ook zij hebben het recht om deze informatie schriftelijk te ontvangen. Deze dient te worden verstrekt binnen een maand nadat zij een verzoek hiertoe hebben gedaan aan de werkgever.

Niet naleving
De gevolgen van het niet naleven van de informatieplicht kunnen zijn dat de werkgever aansprakelijk wordt gehouden voor het niet naleven van de informatieplicht indien de werknemer hierdoor schade lijdt.
Ook geldt het ‘benadelingsverbod’. Dit betekent dat de werkgever de werknemer niet mag benadelen wegens het feit dat hij zijn rechten die volgen uit de informatieplicht ten gelde maakt of bijvoorbeeld een klacht hierover heeft ingediend bij de werkgever.

Veel van de verplichte gegevens zullen al in de standaard arbeidsovereenkomst of personeelshandboek staan. We adviseren werkgevers te inventariseren of hun huidige documenten voldoen aan de nieuwe vereisten. Een (aanvullend) alternatief is om een separate brief op te stellen aan werknemers met de vereiste informatie. Laat de werknemer in dat geval wel voor ontvangst tekenen of verzend het document per email met optie leesbevestiging, zodat achteraf kan worden aangetoond dat aan de informatieplicht is voldaan.

Heeft u nog vragen over deze nieuwe wetgeving of heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de juristen van Baat of uw Baat adviseur.