Privacyverklaring sollicitanten

Baat accountants & adviseurs

Baat Legal Services B.V.

Omdat Baat accountants & adviseurs (hierna: “Baat”) door middel van vacatures en sollicitatieprocedures persoonsgegevens verwerkt, informeren wij u hierover in deze ‘privacyverklaring sollicitanten’.

 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Baat accountants & adviseurs, gevestigd te (6041 XD) Roermond, aan de Bisschop Drehmansstraat 6, en te bereiken via privacy@baat.nl en T +31 475 350 909.

De onderhavige privacyverklaring wordt ook gebruikt door de volgende aan Baat accountants & adviseurs indirect of direct gelieerde rechtspersoon Baat Legal Services B.V., gevestigd aan het adres Bisschop Drehmansstraat 6 (6041 XD) Roermond, tevens handelend onder de naam ‘Baat Incasso Services’.

Daar waar thans staat ‘Baat accountants & adviseurs’ dient in dat geval gelezen te worden ‘Baat Legal Services B.V.’.

Via een vacature vraagt Baat u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Dit betreft uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres, uw curriculum vitae en alle gegevens die betrekking hebben op de door u gevolgde opleidingen, cursussen en stages en op de aard en inhoud van uw vorige dienstbetrekkingen. Door deze aan Baat te verstrekken (actieve handeling) geeft u toestemming aan Baat om deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure. Ook indien u ongevraagd aanvullende persoonsgegevens verstrekt, geeft u (door deze actieve handeling) toestemming aan Baat om ook deze gegevens op te slaan en/of anderszins te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.

Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming en ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst, en enkel worden gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van het wervings- en selectieproces. Daarnaast zal Baat, indien nodig, uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor verdere vragen en/of om u uitnodigen voor een (kennismakings)gesprek.

Tijdens de sollicitatieprocedure zullen deze persoonsgegevens niet met andere bedrijven worden gedeeld. Enkel indien u na het eerste kennismakingsgesprek wordt uitgenodigd voor het maken van een capaciteitentest en/of andere assessment, zullen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens delen met het door ons ingeschakelde (assessment)bureau. Indien dit van toepassing is zult u hierover nader worden geïnformeerd.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u expliciet aangeeft dat uw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar na uw toestemming daartoe bewaren.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, kunt u deze toestemming altijd intrekken door een email te sturen naar privacy@baat.nl.  Baat zal deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten. U kunt dan niet langer meedoen in de sollicitatieprocedure.

Baat neemt passende beveiligingsmaatregelen zodat uw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek. We verwerken uw persoonsgegevens binnen de EU. Baat maakt in dit kader geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft het recht om bij Baat een verzoek in te dienen om uitsluitsel te verkrijgen of Baat persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. U kunt Baat verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen, indien uw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. U heeft ook het recht om te verzoeken om beperking van een u betreffende verwerking, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking, en om uw gegevens te laten overdragen. U zult zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie ontvangen van Baat. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Een afwijzing van uw verzoek zal worden gemotiveerd. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens of afwijzing van uw verzoek door Baat, en om beroep bij de rechter in te stellen.

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via privacy@baat.nl.

Versie: augustus 2018