De belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2024

De Tweede Kamer heeft een groot aantal moties aangenomen, waardoor het Belastingplan 2024 op veel punten wijzigt. In deze topic worden de belangrijkste wijzigingen onder elkaar gezet.

Grens excessief lenen verlaagd naar € 500.000

Sinds 2023 worden directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met hoge schulden (niet zijnde de eigen-woningschuld) aan de eigen BV belast in box 2. De grens voor deze excessief leningen wordt in 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Wanneer een box 3-schuld van een dga groter is dan € 500.000, moet over het meerdere belasting worden betaald in box 2.

Verhoging tarieven inkomstenbelasting

Per 1 januari 2024 geldt een tweeschijventarief in box 2. Het tarief in de hoogste schijf wordt verhoogd van 31% naar 33%. Dit tarief geldt voor zover het belastbaar inkomen in box 2 meer bedraagt dan € 67.000. Inkomen in box 2 onder de € 67.000 wordt belast tegen 24,5%.

Ook de box 3-belasting zal in 2024 stijgen. Daar inkomen uit vermogen momenteel belast wordt tegen 33%, zal dit in 2024 tegen 36% worden belast.

Versobering van de 30%-regeling

Het gewijzigde Belastingplan regelt dat per 1 januari 2024 het bedrag dat forfaitair kan worden beschouwd als een vergoeding van kosten en verstrekkingen van verblijf buiten het land van herkomst (de 30%-regeling) voor ingekomen werknemers voor ten hoogste de eerste 20 maanden kan worden gesteld op ten hoogste 30% van het belastbare loon, voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 20% van dat loon en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden tot ten hoogste 10% van dat loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Bij een beschikking met een kortere looptijd dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden, waarbij het recht op toepassing van de 30%-regeling stopt op het moment dat de looptijd van de beschikking met betrekking tot de 30%-regeling is verlopen. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten waarvoor deze werknemers in het bezit waren van een 30%-beschikking.

Wijziging accijnstarieven

De geplande verhoging van de accijnzen op benzine en diesel per 2024 wordt geannuleerd, de huidige korting op accijnzen wordt met een jaar verlengd. De voorgestelde accijnsstijging op alcoholhoudende drank wordt verminderd, hetgeen gefinancierd wordt met een extra verhoging van de accijnzen op tabak en een stijging van de kansspelbelasting met 1 procentpunt.

Aanpassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet ondergaat een extra wijziging. De voorgestelde percentages voor belastingvrijstelling vanaf 2025 worden aangepast. Tot een ondernemingswaarde van €1,5 miljoen wordt 100% vrijgesteld van erf- of schenkbelasting (voorheen ruim €1,2 miljoen). Boven die grens zou aanvankelijk 70% vrijgesteld zijn, maar dit percentage is verhoogd naar 75% door middel van een amendement. De financiering voor deze extra vrijstelling komt uit een aanpassing van de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3, waarbij het bedrag wordt verlaagd van ruim €65.000 naar €30.000 per belastingplichtige in 2024.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit topic? Neem dan contact op met uw Baat-adviseur.

Gepubliceerd: 30 oktober 2023