Eindejaarstips 2023

Het einde van het jaar komt steeds dichterbij en dat is een goede reden om na te gaan of het voor u voordelig is om nog vóór de jaarwisseling fiscale maatregelen te treffen. Dit mede gelet op de fiscale wijzigingen die in 2024 zullen optreden. Wij hebben voor u een top 12 eindejaarstips op een rij gezet.

 1. Bespaar belasting in box 3

Op 1 januari 2024 is het weer de peildatum van de box 3 belasting van 2024. Met het einde van het jaar in zicht is het goed om na te gaan of dit jaar nog maatregelen moeten worden getroffen om belastingheffing over het box 3 vermogen te verlagen. Een aantal van onderstaande tips kunnen ook bijdragen aan de verlaging van de box 3 belasting.

 1. Dividenduitkering nog in 2023 of wachten tot 2024?

Per 1 januari 2024 ondervindt het tarief op inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), zoals dividenden, een wijziging. Het huidige tarief van 26,9% zal worden gewijzigd naar twee tariefschijven. Voor dividenden tot € 67.000 (€ 134.000 bij fiscaal partners) gaat een tarief van 24,5% gelden, terwijl over het meerdere 33% aan belasting verschuldigd is. Door de tariefswijziging kan de vraag opkomen of het in uw situatie raadzaam is om nog in 2023 dividend uit te keren of te wachten tot 2024. Wanneer u aandelen wenst te vervreemden in een BV waarin u een aanmerkelijk belang hebt, geldt dit overigens eveneens. Ook daar is het van belang om een overweging te maken of dit in 2023 of in 2024 moet plaatsvinden.

 1. Eerste peildatum Wet excessief lenen

Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen in werking getreden. Als u als aandeelhouder tezamen met uw fiscaal partner meer dan € 700.000 leent van uw eigen BV dan is over het meerdere aanmerkelijk belang heffing verschuldigd (tarief 2023 26,9%). De peildatum hiervoor is 31 december 2023. Het is van belang om na te gaan of nog in 2023 actie moet worden ondernomen voordat de peildatum is bereikt. Vanaf 2024 daalt de schuldgrens zelfs naar € 500.000.

 1. Fiscale eenheid VPB nog voordelig?

Als uw BV’s in een fiscale eenheid zijn gevoegd, kan het raadzaam zijn om dit nog eens te heroverwegen. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van de winsten van de gevoegde BV’s. Het verschil tussen het lage en het hoge tarief in de VPB kan ervoor zorgen dat het verbreken van de fiscale eenheid interessant is. Het tariefverschil bedraagt in 2024 6,8%-punt (19% ten opzichte van 25,8%) en heeft betrekking op de eerste € 200.000 aan winst. Als een fiscale eenheid wordt verbroken, kan iedere BV voor zich dit tariefsopstapje benutten. Wel moet bedacht worden of het verbreken van de fiscale eenheid geen andere (nadelige) gevolgen heeft.

 1. Willekeurig afschrijven in 2023

In 2023 is het nog toegestaan om op bepaalde investeringen willekeurig af te schrijven. Voor investeringen in 2023 is het toegestaan om 50% van het investeringsbedrag direct in mindering op de winst te brengen. Met willekeurig afschrijven wordt een deel van de afschrijving naar voren gehaald. Over de resterende jaren kunt u dan minder afschrijven. De faciliteit betekent dat eenmalig in 2023, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de restwaarde, 50% van het bedrijfsmiddel willekeurig mag worden afgeschreven, de overige 50% moet u op de normale manier afschrijven. Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen om over de helft van het investeringsbedrag minder of helemaal niet af te schrijven, zodat u in de komende jaren meer kunt afschrijven. Mocht u binnenkort voornemens hebben om investeringen te gaan verrichten, overweeg dan of willekeurig afschrijven voor u voordeliger kan zijn.

 1. Pas tijdig uw administratie aan voor de rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit (grote werkgevers)

Als u meer dan 100 werknemers heeft dan is het vanaf 1 januari 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van reiskilometers van uw personeel bij te houden. Zowel het woon-werkverkeer als alle overige zakelijke reizen moeten worden bijgehouden. U heeft tot 1 januari 2024 de tijd om uw administratie hierop aan te passen. De gegevens over 2024 moeten uiterlijk 30 juni 2025 worden ingestuurd. Voorlopige geldt alleen de verplichting tot rapportering.

 1. Verhoging reiskostenvergoeding medewerkers

Als u geen voertuig ter beschikking stelt aan uw werknemer, dan kunt u de werknemer in 2023 een belastingvrije vergoeding van maximaal € 0,21 per kilometer geven. Het maakt daarbij niet uit op welke wijze de werknemer reist. Dit geldt voor zowel woon-werkverkeer als voor overige zakelijke kilometers. Bij reizen per openbaar vervoer is het ook mogelijk om de werkelijke kosten te vergoeden.
Het bedrag van de belastingvrije vergoeding stijgt in 2024 naar € 0,23 per kilometer. Ga tijdig na of u door bijvoorbeeld CAO afspraken verplicht bent om hierin mee te gaan.

 1. Benutten van de werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte bedraagt in 2023 nog de het verruimde percentage van 3% over een loonsom tot
€ 400.000 en 1,18% over het meerdere. Per 2024 gaat de vrije ruimte over de eerste € 400.000 omlaag naar 1,92%, de vrije ruimte over het meerdere blijft ongewijzigd.

 1. Energiezuinige investeringen en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De energie-investeringsaftrek, EIA, wordt in 2024 verlaagd van 45,5 naar 40%. Als u al van plan bent om binnenkort energiezuinig te investeren, doe dit dan zo mogelijk nog in 2023.
Ten aanzien van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) geldt dat als u in 2023 in totaal minstens voor € 2.601 aan bedrijfsmiddelen die ieder minstens € 450 investeert, recht heeft op de KIA. Het percentage aan aftrek is in 2023 het hoogst als het totaal aan investeringen ligt tussen de € 2.600 en
€ 63.716.

 1. Koop in 2023 nog een lijfrente

De fiscaal aftrekbare bedragen bij aankoop van een lijfrente zijn in 2023 fors verhoogd. Als sprake is van een pensioentekort is de fiscale jaarruimte voor de aftrek van lijfrentepremies in 2023 verhoogd naar 30% van het inkomen waarmee u spaart voor uw pensioen. Tevens is de maximale jaarruimte gestegen van € 15.317 naar € 34.550. Ook kan in 2023 tot tien jaar terug gebruik worden gemaakt van de jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. Tot 2023 was dit zeven jaar. Heeft u de afgelopen tien jaar dus niet de volledige jaarruimte benut voor de aankoop van een lijfrente, dan kan dit alsnog. Ook dit inhaalbedrag is fors verhoogd van € 8.065 naar maximaal € 38.000. De lijfrentepremies zijn aftrekbaar tegen maximaal 49,5%. Als u nu de premie kunt aftrekken tegen 49,5%, en zijn de uitkeringen vanwege een daling van uw inkomen te zijner tijd belast tegen ongeveer 37%, dan bedraagt het (toekomstige) tariefvoordeel 12,5%-punt.

 1. Schenk de schenkingsvrijstelling aan uw (klein)kinderen

Ook dit jaar kan weer geprofiteerd worden van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. De schenkvrijstelling bedraagt voor 2023 aan uw kinderen € 6.035 en € 2.418 aan kleinkinderen of derden. Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar geldt voor 2023 een eenmalige verhoging van het bedrag van € 6.035 tot:

 • € 28.947;
 • € 60.298, indien het bedrag gebruikt wordt voor bepaalde studies;
 • € 28.947, indien het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.

De vrijstelling voor de eigen woning geldt overigens ook voor schenkingen aan andere personen dan de eigen kinderen. De eenmalige schenking voor de eigen woning is in 2023 verlaagd naar € 28.947 en wordt per 2024 volledig afgeschaft.

 1. Controleer de voorlopige aanslag 2023 en voorkom belastingrente

Als de voorlopige aanslag 2023 te laag is vastgesteld, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Vanaf 1 juli 2024 rekent de belastingdienst met een belastingrente van 6% voor de IB en 10% voor de VPB over uw (bij te betalen) aanslag 2023.

Heeft u vragen over deze topic, of wenst u gebruik te maken van één van deze tips? Neem dan contact op met uw Baat adviseur.

Gepubliceerd: 8 november 2023